Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice, Čes. armády 465, 763 26 Luhačovice, IČ: 61716448, je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí a žáků zdravotně oslabených a dlouhodobě nemocných, kteří se přijeli léčit do Lázní Luhačovice, a.s.

V rámci zajišťování svých činností ZŠ při DL Luhačovice zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
– zajištění základního vzdělávání
– zájmové vzdělávání ve školním klubu 
– zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
– pracovněprávní a mzdová agenda
– evidence uchazečů o zaměstnání
– evidence úrazů
– prezentace školy prostřednictvím  zvežřejnění pořízených zvukových a obrazových záznamů osob
– projekty, žádosti o dotace
– vedení účetnictví školy
– smlouvy, objednávky služeb
– poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.  
– evidence majetku v aplikaci  FAMA+
– evidence BOZP, PO
– monitoring docházky
– poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) 
– vedení spisové služby v aplikaci Geovap
– zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek 
– vyřizování stížností, podnětů a oznámení
– kontrola sítě a internetového provozu
– výkon práv subjektu údajů 

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
3. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:
* požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka
* požadovat opravu nepřesných osobních údajů
* požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování
* podat stížnost u dozorového orgánu
* Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:
V rámci výuky, činnosti školního klubu, organizování školních projektů a školních akcí mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. ZŠ při DL Luhačovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Svá práva vůči ZŠ při DL Luhačovice uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jana Červenková
Čes. armády 465
763 26 Luhačovice
Tel. 577131611
Email: poverenec@zslecluh.cz

Přiložené dokumenty 
Kontrolní záznamy o činnostech zpracování