Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Vaše dítě bude po dobu svého léčebného pobytu v Luhačovicích navštěvovat naši základní školu při dětské léčebně. 
 

Hlavním úkolem školy je udržet a rozvíjet školní znalosti Vašeho dítěte při respektování jeho zdravotního stavu a léčebného režimu. Žákům se ve škole věnuje 9 kvalifikovaných pedagogů, kteří volí metody individuální a skupinové práce podle plánu učiva kmenové školy nebo vlastního ŠVP. Počet vyučovacích hodin se řídí učebním plánem pro základní školy při zdravotnickém zařízení, děti jsou vyučovány 2 – 4 hodiny denně podle věku a zařazení do třídy. Žáci se podrobují běžným zkouškám a prověrkám a jsou klasifikováni hlavně ze znalostí učiva probíraného v naší škole. Osobní záznam o prospěchu a chování žáka v naší škole je zasílán ředitelství kmenové školy spolu s návratkou.Další potřebné informace obdržíte při zápisu Vašeho dítěte do naší školy.

 

Přivezte s sebou prosím:

  • Vyplněný Dotazník pro rodiče a kmenovou školu
  • Vybavte své dítě potřebnými školními pomůckami  (psací potřeby, pastelky, pravítko, kružítko, žákovská knížka, sešity do jednotlivých předmětů, několik náhradních nových sešitů, učebnice a pracovní sešity do matematiky, českého jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, anglického, německého a ruského jazyka, zeměpisu, dějepisu, fyziky, přírodopisu a chemie.

Výuka v budově Miramonti

  • Je zde šest učeben pro žáky 1. – 9. ročníku.
  • Zájmovou činnost zajišťuje ve školním klubu 1 vychovatelka.

Vaše názory na nás  – píšete nám  během školního roku

Den otevřených dveří probíhá celoročně každou středu od 13:00 do 14:00 hodin.