Školní klub

Školní klub je zřízen při Základní škole při dětské léčebně Luhačovice.

Po ukončení vyučování nabízí žákům zájmovou činnost. Je uzpůsoben podmínkám zdravotnického zařízení, navštěvují ho žáci 1. a 2. stupně školy, činnost klubu probíhá ve dnech školního vyučování, částečně i  v době prázdnin.

Školní klub nabízí pravidelnou a příležitostnou zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování. Provoz klubu zajišťuje jedna vychovatelka. Zájmové vzdělávání ve školním klubu je dobrovolné a bezplatné.                                             

Školní klub poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na tyto oblasti: příprava na vyučování, výtvarná, pracovní, osvětová, relaxační, literární, hudební, společenskovědní, zdravovědná, sportovní, turistická.